فایل کامل دانلود آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی رشته مکانیک

قبل از اینکه به صفحه دانلود بروید پیشنهاد می کنیم توضیحات دانلود آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی را مطالعه نمایید.

سیستم تولید و انتقال سه فاز به دلیل راندمان بالا و سادگی تجهیزات رایجتری ین س ستم تولیـد ین روی برق در جهان است یدر ا ین س ستم تولید به صورت متمرکـز در نیروگـاه صـورت گرفتـه و توان تول یدی از طریق ترانسفورماتورهای واحد و خطوط انتقال در ولتاژهای بالا به مراکز بار انتقـال داده یم شود یکیدر نزد بار ولتاژ بار دیگر توسط ترانسفورماتور کـاهش داده شـده و

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 58

حجم فایل: 351 کیلو بایت

قسمتی از محتوای فایل:

مقررات آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

1 -قبل از حضور در آزمایشگاه، قبلاً تئوری آزمایش را از گـزارش کـار و سـایر مراجـع بـه دقـت مطالعه نمائید.

2 -قبل از اینکه مدار توسط استاد آزمایشگاه کنترل شود به هیچ وجه کلید مدار را وصل نکنیـد. بـا توجه به بالا بودن ولتاژ، چنانچه مدار آزمایشگاه اشتباه وصل شـده باشـد احتمـال بـرقگرفتگـی و آتشسوزی وجود دارد.

3 -در راه اندازی موتور جریان مستقیم همیشه به خاطر داشته باشید که ولتاژ اتوترانسفورماتور قبل از شروع آزمایش روی مقدار صفر تنظیم شده باشد. در غیر اینصورت احتمال سـوختن موتـور بـه دلیل جریان راهاندازی بالا وجود دارد

4 -هنگام انجام آزمایش و برقدار بودن مدار، از جابجایی سـیمهـای رابـط و قطـع و وصـل مـدار خودداری کنید.

5 -هنگامی که در مقادیر زیاد جریان کار می کنید سعی کنید آزمایش را در کمتـرین مـدت ممکـن انجام داده و پس از آن، مدار را خاموش کنید.

6 -پس از اتمام آزمایش، ابتدا ولتاژ منبع تغذیه را به آرامی صفر کـرده سـپس کلیـد مـدار را قطـع کنید. عدم رعایت این امر موجب ایجاد اضافه ولتاژ و سوختن دستگاهها میگردد.

7 -گزارش کار در هفته بعد از اتمام آزمایش بایستی تحویل استاد گردد. گزارش کار در کاغـذهای با اندازه A4 تهیه گردد.

آزمایش1 : ترانسفورماتور سه فاز

هدف: مطالعه نحوه سربندی و اتصالات ترانسفورماتور سه فاز

مقدمه

سیستم تولید و انتقال سه فاز به دلیل راندمان بالا و سادگی تجهیزات رایجتری ین س ستم تولیـد ین روی برق در جهان است. یدر ا ین س ستم تولید به صورت متمرکـز در نیروگـاه صـورت گرفتـه و توان تول یدی از طریق ترانسفورماتورهای واحد و خطوط انتقال در ولتاژهای بالا به مراکز بار انتقـال داده یم شود. یکیدر نزد بار ولتاژ بار دیگر توسط ترانسفورماتور کـاهش داده شـده و بـه مصـرف کننده تحوی یل داده م شود. کثرت استفاده از ترانسفورماتور در س یستمهای قدرت دل یلی بر اهمیـت آنها می باشد. لذا شناخت و استفاده صحی یح از آنها برا بهره بردار سی مناسب از یسـتمهای قـدرت ضر یور است. یدر ا ین آزما ش نحوه سربندی و اتصالات مختلف و روابط ولتاژ، جریان و تـوان در ترانسفورماتورهای سه فاز بررس می شودی .

سربندی سیم پیچ های ترانسفورماتور سه فاز

الف) نحوه بستن اتصالات اولیه فرض می کنیم کـه نحـوه سـی یم پ چـی تـرانس مشـخص نباشـد و تنهـا شـش زوج سـرهای اولی یه و ثانو ه در دسترس باشند. ابتدا با استفاده از اهم متر سرهای مربوط به هر س پی یم چ 3 را مشخص کرده و…


توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل بوده و پس از دانلود، فایل کامل آنرا دریافت می کنید.

جعبه دانلود

برای خرید و دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *