برچسب گذاری توسط: دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی

فایل کامل دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی رشته شیمی

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مبانی شیمی آلی عناوین آزمایشهای مطرح شده 1تعیین نقطه ذوب 2تقطییر ساده و جزء به جزء 3استخراج 4نوبلور کردن 5کروماتوگرافی 6آنالیز کیفی 7آبگیری از سیکلوهگزانول 8جانشینی الکتروفیلی آروماتیکی